Công văn 4524/TCT-HTQT của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/11/2015 3 phút đọc

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4524/TCT-HTQT trả lời Cục Thuế tỉnh Long An. về vấn đề vướng mắc về áp dụng Hiệp định thuế đối với công ty TNHH CJ Vina Agri. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

cong van thue

Nội dung Công văn 4524/TCT-HTQT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1765/CT-TTHT ngày 9/10/2015 của Cục Thuê tỉnh Long An đê nghị hướng dân áp dụng Hiệp định tránh đánh thuê hai lân (sau đây gọi là “Hiệp định thuê”) đôi với thu nhập từ tiên bản quyền liên quan đến Công ty TNHH CJ Vina Agri. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau:

Điều 6, Mục 2, Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định thuế quy định:

“Điêu 6. Một sô trường hợp từ chôi áp dụng Hiệp định trên cơ sở nguyên tăc hưởng lợi Hiệp định

  1. Người đê nghị áp dụng Hiệp định đối với số thuế đã phát sinh quả 3 năm trước thời điếm để nghị áp dụng Hiệp định. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH CJ Vina Agri sẽ được áp dụng điều khoản của Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc đối với số thuế đã phát sinh không quá ba năm trước thời điếm Công ty đề nghị áp dụng Hiệp định.

Tải Công văn 4524/TCT-HTQT

Công văn 4524/TCT-HTQT tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4508/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4508/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo