Công văn 4443/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 4 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4443/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Cà Mau về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4443/TCT-KK

Nội dung Công văn 4443/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1359/CT-TTrT ngày 18/9/2015 của Cục Thuế tỉnh cà Mau về việc xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đôi với Công ty co phần dược Thịnh Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, điểm 2 Mục VII Phần c Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; khoản 1, khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn hiện hành, thì:

  • Trường họp người nộp thuế có số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời có số thuế GTGT bị truy thu, phạt thì không được bù trừ giữa số thuế GTGT bị truy thu, phạt với số thuế GTGT còn được khấu trừ.
  • Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Cà Mau tại công văn số 1359/CT-TTrT ngày 18/9/2015, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Cà Mau không thực hiện bù ữừ số thuế GTGT truy thu, phạt với số thuế GTGT còn được khấu trừ của Công ty cổ phần dược Thịnh Phát.
  • Trường hợp trong quá trình quản lý thu thuế Cục Thuế tỉnh Cà Mau nhận thấy có các dấu hiệu rủi ro về thuế theo hướng dẫn tại các công văn: công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/2/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế, công văn số 11797/BTC-TCT ngàỵ 22/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và bổ sung nội dung công văn số 1752/BTC-TCT, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tai chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT thì đề nghị Cục Thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Tải Công văn 4443/TCT-KK

Công văn 4443/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4483/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4483/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo