Công văn 4472/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/10/2015 7 phút đọc

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4472/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nang về vấn đề vướng mắc về thực hiện chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4472/TCT-KK của tổng cục thuế

Nội dung Công văn 4472/TCT-KK

Trả lời Công văn số 4834/GENC03-TC-KT ngày 04/9/2015; Công văn số 5382/GENC03-TC-KT ngày 02/10/2015; Công văn số 5564/GENC03-TC- KT ngày 13/10/2015 của Tổng công ty phát điện 3, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương câp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hô sơ khai thuế giả trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lỷ trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nêu đom vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đổi với trường hợp người nộp thuế có dự án kỉnh doanh bất động sản ở địa phương câp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chỉ nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đãng kỷ thuê và nộp thuế theo phương pháp khẩu trừ đối với hoạt động kỉnh doanh bât động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kỉnh doanh bât động sản. ”

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới đối với Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

“Trường hợp cơ sở kỉnh doanh cỏ quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chỉ nhánh đóng tại các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đế thay mặt người nộp thuê trực tỉêp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chỉ nhánh có con dâu theo quỵ định của pháp luật, ỉưu giữ so sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, cỏ tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng kỷ thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự ản, chỉ nhảnh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế”

Tại Điểm 9 Công văn 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Công tác xử ỉỷ hoàn thuế GTGT đổi với hàng xuất khẩu: việc kiểm tra rà soát tính hợp lệ, tính chính xác của chứng từ hoàn thuế: cũng như công tác kiểm tra, thanh tra hồ sơ hoàn thuế cho hàng hóa xuất khấu đoi với Tờ khai hải quan xuất khẩu thỉ cơ quan Thuế phải tra cứu hồ sơ hải quan trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Hải quan cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phôi hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế ban hành kèm theo Quỵêt định sổ 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh để đổi chiêu đảm bảo tờ khai khớp đủng với tờ khai trên cơ sở dữ liệu trao đối thông tin. Trường hợp không cỏ đủ các thông tin theo hướng da về trách nhiệm của cơ quan Hải quan và các thủ tục kèm theo quy định tại Luật Hải quan thì không được khẩu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Không thực hiện hoàn thuế GTGT đổi với chỉ nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc chưa thực hiện bù trừ với so thuê GTGTphải nộp trong kỳ của doanh nghiệp trụ sở chính

Như vậy, nội dung tại Điểm 9 Công văn 10492/BTC-TCT ngàỵ 30/7/2015 áp dụng đối với công tác xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Tổng cục Thuế đề nghị Tổng công ty phát điện 3 thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định. Trường hợp Ban Quản lý dự án nhiệt điện 1 đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế GTGT đối vói dự án đầu tư thì liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tải Công văn 4472/TCT-KK

Công văn 4472/TCT-KK Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4470/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4470/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo