Công văn 4483/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/10/2015 6 phút đọc

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4483/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4483/TCT-CS

Nội dung Công văn 4483/TCT-CS

Kính gửi: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 479/VIH-TCKT ngày 21/08/2014 của Công ty cô phân Viglacera Hà Nội vê chính sách thuê thu nhập doanh nghiệp, về vân đê này, căn cứ ý kiên Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn sô 1800/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/05/2015, Bộ Xây dựng tại công văn số 699/BXD- QHKT ngày 06/04/2015, UBND thành phố Hà Nội tại công văn số 6555/UBND-KT ngày 17/09/2015, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường họp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyên thuê đất như sau:

“3. To chức sản xuất, kinh doanh hàng hoả, dịch vụ bán nhà xưởng cùng với chuyên quyên sử dụng đât hoặc chuyến quyền thuê đất đế di chuyến địa điểm theo quy hoạch. ”

Điểm 3 Mục III Phần c Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường họp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyến quyền thuê đất như sau:

“3. Tổ chức kinh doanh bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất, chuyên quyên thuê đât đế di chuyến địa điếm theo quy hoạch của Nhà nước.

- Ngày 27/09/2005, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD

về Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế có đề cập: Tố họp văn phòng thương mại Viglacera (CC3) có chức năng chính là văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà ở; trong đó xác định phải di chuyến phân xưởng sản xuất và chuyến đối chức năng khu này thành nhà ở dạng chung cư, văn phòng làm việc cao tầng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2007 Công ty gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội) chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với 2 khu đất cho Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng thì việc xử lý về thuế thu nhập doanh nghiệp xác định như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với^ đất thuê để di chuyển địa điểm đối với khu đất thuộc phường Trung Hòa, quận Câu Giây, thành phô Hà Nội (nguồn gốc khu đất là đất thuê của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đât sô 33-245- 99/ĐCNĐ-HĐTĐ ngày 16/01/1999, mục đích sử dụng là đê xây dựng nhả máy gạch lát nền, ốp tường) căn cứ theo quy hoạch tại Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD ngày 27/09/2005 của Bộ Xây dựng nêu trên thì thu nhập từ chuyển quyền thuê đất tại khu đất này thuộc quy định tại Điểm 3 Mục III Phần c Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với khu đất thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nguôn gôc khu đât là đât thuê của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số 68-2002/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 30/09/2002, mục đích sử dụng đất để xây dựng khu văn phòng giao dịch và siêu thị dịch vụ) thuộc diện chịu thuê thu nhập từ chuyên quyên sử dụng đât, chuyên quyên thuê đất theo quỵ định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải Công văn 4483/TCT-CS

Công văn 4483/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4478/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4478/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4443/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4443/TCT-KK của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo