Công văn 4478/TCT-DNL của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/10/2015 9 phút đọc

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4478/TCT-DNL trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội. về vấn đề vướng mắc về thực hiện kê khai và nộp lợi nhuận còn lại. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4478/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4478/TCT-DNL

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 66913/CT-KTT6 của Cục thuế Thành phô Hà Nội nêu vướng mắc và đề xuất về việc kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014 của Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định thu ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại năm 2013, 2014 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau: “Lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước năm 2013 và năm 2014 quy định tại Khoản này là phần lợi nhuận sau khi trừ (-) khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nam giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ...” Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước là lợi nhuận sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đi các khoản phân phối, trích lập theo thứ tự như sau: “2. Lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 được xác định như sau: ...a.l) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có). a.2) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. a.3) Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại tiết a.l và tiết
  1. 2 điểm này được trừ đi các khoản trích lập quỹ theo thứ tự sau:
  • Khoản trích quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 30%.
  • Khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.
  • Khoản trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo quy định.
  • Khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).”
về việc xác định các quỹ đặc thù được trừ khi xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có các công văn hướng dẫn cụ thể như sau: Tiết b điểm 2.2 mục I công văn sổ 1419/TCT-DNL ngày 26/4/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xác định khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định. tàng vỏn điêu lệ tư nguỏn lọi nhuận còn lại trước ngàv 31/12/2013 thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp còn lại, kể cả trường hợp có quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại, thì cũng không được sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ. Lợi nhuận còn lại của các trường hợp này phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nghị định số 204/2013/NĐ-CP và Thông tư số 187/2013/TT-BTC. ...b.3) Trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định của Ưỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp báo cáo Ưỷ ban nhân dân tỉnh sử dụng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012 để xử lý tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp; không sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 để tăng vốn điều lệ.” Công văn số 17733/BTC-TCT ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính gửi ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện: không sử dụng nguồn lợi nhuận của năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ. về xử lý đối với hành vi chậm nộp lợi nhuận còn lại, Bộ Tài chính đã có công văn số 15678/BTC-TCT ngày 29/10/2014 hướng dẫn: “Người nộp thuế chậm nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước phải nộp ngân sách nhà nước đủ tiền lợi nhuận còn lại theo quy định tại Nghị định số 204/2013/NĐ-CP, Thông tư số 187/2013/TT-BTC và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước” Căn cứ quy định tại Nghị định số 204/2013/NĐ-CP, Thông tư số 187/2013/TT-BTC và các hướng dẫn nêu trên, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Udic có Quyết định số 3591/QĐ-ƯBND ngày 09/08/2012 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ thì Tổng công ty sử dụng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ. Tổng công ty không có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại thì Tổng công ty không được sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ. số LNCL sau khi phân phối, trích lập các quỹ theo quy định, Tổng công ty phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn Tổng công ty thực hiện theo các quy định và hướng dẫn nêu trên.

Tải Công văn 4478/TCT-DNL

Công văn 4478/TCT-DNL tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4472/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4472/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo