Công văn 4455/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 4 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4455/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc sử dụng chứng từ thu phí chợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4455/TCT-CS

Nội dung Công văn 4455/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4481/CT-THNVDT ngày 13/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng chứng từ thu phí chợ của cá nhân kinh doanh, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1.Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng sau:

a.Tố chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b.Hộ, cá nhân kinh doanh...” .

“Điều 12. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in

Hoá đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo gỉá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hoá đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện bán hoá đơn cho các đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế, không thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, đặt in. Do đó, trường họp cá nhân kinh doanh trúng đấu thầu khai thác chợ, khi thực hiện thu phí của người sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thì sử dụng hoá đơn bán hàng dạng vé do cơ quan thuế bán cho cá nhân kinh doanh.

Tải Công văn 4455/TCT-CS

Công văn 4455/TCT-CS tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4453/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4453/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo