Công văn 4453/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 6 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4453/TCT-KK trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4453/TCT-KK

Nội dung Công văn 4453/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời Công văn số 51691/CT-PC ngày 07/8/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty CP sx và DV công nghiệp GMF, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

“Điều 30. Cơ sở để xác định hàng hoả đã xuất khẩu

9.Đối với hàng hoả xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là tờ khai xuất nhập khâu tại chô đã làm thủ tục hải quan. ” Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 32 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại:

“Điều 32. Cơ sở xác định hàng đã xuất khẩu

4.Đối với hàng hóa của DNCX bán cho doanh nghiệp nội địa và hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX; hàng hóa xuất khấu tại chô là tờ khai hàng hóa xuất khấu và tờ khai hàng hóa nhập khấu đã được quyết định thông quan ừ-ên Hệ thống... ” Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 v/v tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT

Tại điểm 7: “ Không thực hiện hoàn thuế đối với:

Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở biên giới đất liền,... không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khấu; tờ khai hải quan cỏ xác nhận thực xuât của cơ quan Hải quan; hóa đơn xuất khâu/hóa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa mua vào, hàng hóa xuât khâu; chứng từ chứng minh về vận tải. ”

Tại điểm 9: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đông và hóa đơn lập và kỷ sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khâu

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp Chi cục Thuế huyện Nam Từ Liêm qua kiểm tra phát hiện một số tờ khai của Công ty CP sx và DV công nghiệp GMF có tình trạng ngày thông quan ghi trên tờ khai xuất khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ quan Hải quan và trên hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ ghi thời gian trước ngày hóa đơn hàng hóa mua vào và xuất kho trên sô kê toán đôi với một số mặt hàng; sô lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan lớn hơn sô lượng hàng hóa trên hóa đơn mua vào thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý.

Tải Công văn 4453/TCT-KK

Công văn 4453/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4446/TCT-QLN của tổng cục thuế

Công văn 4446/TCT-QLN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo