Công văn 4446/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 4 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4446/TCT-QLN trả lời Công ty cố phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân về vấn đề vướng mắc về xóa tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4446/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4446/TCT-QLN

Kính gửi: Công ty cố phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Tổng cục Thuế nhận được công văn số 268/HQ-CV-2015 ngàỵ 12/10/2015 của Công ty cố phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân về việc hướng dẫn xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014. về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 25/8/2014, Chính phủ có Nghị quyết số 63/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp:
  • Khoản 14 Mục II “các giải pháp về thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đấy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Quốc hội” quy định: “Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuê góc trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Thấm quyền xóa nợ thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 22 Điểu 1 Luật sửa đối, bố sung một sô điêu của Luật Quản lỷ thuê
  • Tại điểm b Khoản 1 Mục III quy định: “Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp nêu tại mục II Nghị quyết này. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyển Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quóc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định
Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Luật sổ 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó, Quốc hội không quy định nội dung xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp khách quan và đã nộp khoản thuế gốc trước ngày 31/12/2014. Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Công ty cố phân tư vân thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nộp tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tải Công văn 4446/TCT-QLN

Công văn 4446/TCT-QLN tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4443/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4443/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo