Công văn 4441/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 10 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4441/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề vướng mắc về phân công cơ quan thuế quản lý và hạch toán thu NS. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4441/TCT-KK

Nội dung Công văn 4441/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1616/CT-THNVDT ngày 23/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An phản ánh vướng mắc phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1Về hạch toán thu NSNN theo công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính:

2Về ý kiến quy định tại công văn số 5406/BTC-TCT chưa thống nhất với quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC và đề nghị xem xét lại thẩm quyền quyết định hạch toán thu 2% thuế GTGT đối với công trinh liên huyện tại công văn sổ 5406:

  • Tại Thông tư sổ 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ: Khoản 3 Mục I quy định: “3. Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các câp chỉnh quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyêt định phù hợp với phân cẩp quản lỷ kỉnh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước, trình độ quản lý của môi cấp trên địa bàn
  • Tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định: “Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chỉnh xác doanh thu công ứình chỉ tiêt theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khẩu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đâu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục ừ-ưởng Cục thuế xem xét quyết định. ”

Như vậy, Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định: Đối với công trình liên huyện nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện thì KBNN hạch toán thu ngân sách từng huyện tương ứng số phát sinh doanh thu công ừình. Đối với công trình liên huyện mà không xác định doanh thu chi tiêt theo địa bàn huyện thì chủ đầu tư xác định doanh thu chi tiết theo địa bàn huyện; trường họp chủ đầu tư không xác định được doanh thu theo địa bàn từng huyện thì Cục trưởng Cục thuế xem xét, quyết định doanh thu trên từng địa bàn huyện.

Tại Công văn sổ 5406/BTC-TCT hướng dẫn: “Đoi với công trình trong một địa phương (công trình liên huyện hoặc công tành ở huyện khác với nơi nhà thầu đóng trụ sở), Cục Thuế phổi hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Hội đông nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định địa bàn hạch toán thu NSNN. ”

Theo đó, Cục Thuế và Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quyết định địa bàn hạch toán thu phù hợp với quỵ định của pháp luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật quản lý thuê. Công vãn sô 5406/BTC-TCT không hướng dẫn Cục Thuế và Sở Tài chính phải tham mưu nội dung khác với quy định của Thông tư số 119/2014/TT-BTC

b) về hình thức văn bản cua HĐND, ƯBND tỉnh quy định việc hạch toán 2% thuế GTGT đối với công trình liên huyện:

Là các văn bản mang nội dung chỉ đạo, quyết định địa bàn hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với công trình một địa phương (công trinh liên huyện hoặc công trình ở huyện khác với nơi nhà thầu đóng trụ sở)^ của Hội đông nhân dân hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyên quy định tại Luật số 11/2003/QH11 về Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

3Về phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4203/TCT-KK ngày 9/10/2015 của Tổng cục Thuể về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 127/2015/TT-BTC.

  1. Đổi với doanh nghiệp đang hoạt động:

Tại Khoản lb, Điều 1 Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn về việc phân công quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đổi với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gôm các trường hợp: thành ỉập mới; tô chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhát, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc phân công cơ quan thuế quản lỵ đổi với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Đổi với những doanh nghiệp đã được phân công cơ quan thuê quản lý trước thời đỉêm Thông tư này có hiệu lực thỉ hành thì tỉêp tục thực hiện theo phân công đỏ hoặc theo quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã báo cáo và được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua phân công lại, trừ trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, có phát sinh hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT. ’

Theo quy định nêu trên, phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 127/2015/TT-BTC chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường họp: thành lập mới; tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, họp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đôi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương. Các doanh nghiệp này đã thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý theo nghị quyết của HĐND hoặc Quyết định của UBND tỉnh được giữ ổn định đến 31/12/2016, không thực hiện

Các doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 127/2015/TT-BTC, Cục Thuế thực hiện theo các quy định phân công cơ quan thuế quản lý trước đó.

Tải Công văn 4441/TCT-KK

Công văn 4441/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4440/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4440/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo