Công văn 4442/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 4 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4442/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Nam Định về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4442/TCT-KK

Nội dung Công văn 4442/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 2145/CT-TTHT ngày 13/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2(b, c) Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuê có cùng nội dung kinh tế (tiếu mục) quy định của mục ỉục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điếm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quả 06 (sáu) tháng kế từ thời điếm phát sinh so tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dân tại điêm c khoản này.

Người nộp thuế cỏ sổ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt k nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khỉ thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn sổ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dãn tại Chương VII Thông tư này... ”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên: Trường họp doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp, tuy nhiên trong 06 tháng kể từ thời điếm phát sinh số tiền thuế nộp thừa, doanh nghiệp vẫn phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn số thuế GTGT nộp thừa nêu trên theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tải Công văn 4442/TCT-KK

Công văn 4442/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4441/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4441/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo