Công văn 4445/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 7 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4445/TCT-KK trả lời Cục tỉnh Đắk Lắk về vấn đề vướng mắc về hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4445/TCT-KK

Nội dung Công văn 4445/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1459/CT-KTT2 ngày 22/06/2015 và công văn số 1810/CT-KTT2 ngày 28/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc đê nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 3 Điều 15; khoản 1 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Ngày lập hoá đơn là ngày người bản và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hoả, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cỏ hiệu ỉực kê từ thời điêm đãng kỷ thì ngày lập hoá đơn là ngày bàn giao hàng hoá.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giả trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến ỉ.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in săn khi lập hoá đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. ”

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Ngày lập hóa đơn đổi với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. ”

Điểm 1, Điều 41 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi pham hành chính:

“ỉ. Xử lý đổi với việc chậm nộp tiền thuế được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thỉ hành Luật quản ỉỷ thuế.

Đổi với trường hợp khai thiếu thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì áp dụng tỉnh tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu tính cho thời gian chậm nộp. Trường hợp, quá thời hạn 90 ngày, kê từ ngày người nộp thuế phải nộp tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt hoặc quyết định xử lý truy thu thuê mà người nộp thuế chưa nộp thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp tiên thuê theo mức 0,07%/ngày tỉnh trên sổ tiền thuế chậm nộp”.

Trường họp trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của người nộp thuế lập hóa đơn sai thời điểm dẫn đến kê khai chậm doanh số, số thuế phải nộp và nộp chậm tiền thuế, trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra người nộp thuế đã thực hiện lập hóa đơn, kê khai, nộp đủ số tiền thuế phải nộp đối với phát sinh nêu trên thì đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện:

  • Xử phạt người nộp thuế về hành vi vi phạm quy định sử dụng hoá đon khi bán hàng hoá, dịch vụ.
  • Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện xác định lại nghĩa vụ thuế vào đúng kỳ phát sinh thực tế và tính tiền chậm nộp (nếu có) đến thời điểm người nộp thuế đã kê khai, nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

Tải Công văn 4445/TCT-KK

Công văn 4445/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4439/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4439/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo