Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/10/2015 8 phút đọc

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4311/TCT-CS trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4311/TCT-CS

Nội dung Công văn 4311/TCT-CS

Kính gửi:

  • Cục thuế thành phố Hà Nội.
  • Công ty cố phần thủy sản cổ Chiên.
  • Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam.

Trả lời công văn số 56616/CT-HTr ngày 31/08/2015 của Cục Thuế Thành phô Hà Nội, công văn số 03/2015/CV-TCT ngày 20/08/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Thủỵ Tinh Malaya Việt Nam, công văn số 13/CV.15 ngày 4/5/2015 của Công ty cố phần thủy sản cổ Chiên kiến nghị về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tư mở rộng, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ pháp lỷ:

Tại khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật sổ 32/2013/QH13 như sau:

“3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điếm cấp phép hoặc câp giãy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp Luật Thuê thu nhập doanh nghiệp có thay đoi mà doanh nghiệp đáp ứng điêu kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp ỉuật mới được sửa đối, bố sung thì doanh nghiệp được quyên lựa chọn hưởng ưu đãi về thuê suất và vể thời gian miên thuê, giảm thuê theo quy định của pháp luật tại thời điếm câp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đối, bo sung cho thời gian còn lại

Tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy đinh:

“bj Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền câp phép đâu tư hoặc đã thực hiện đâu tư trong giai đoạn 2009 - 2013, tính đến hêt kỳ tỉnh thuê năm 2014 đáp ứng điêu kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật sô 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đổi với đầu tư mở rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại kế từ kỳ tỉnh thuế năm 2015. ”

Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đối, bố sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đối, bố sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điêu 13. Bô sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC như sau:

Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC như sau:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đâu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vân tiêp tục quả trình đâu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điêu kiện ưu đãi thuê Ợĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tê, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời điêm quyêt định thực hiện đâu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đôi với phần thu nhập tăng thêm từ đâu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyêt định thực hiện đâu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật sổ 32/2013/QH13, Luật sô 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dân thỉ hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. ”

Căn cứ các quỵ định trên thì: Trường hợp các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đâu tư đê thực hiện dự án đâu tư mở rộng trước năm 2009, từ năm 2010 trở đi dự án đâu tư mở rộng hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuê (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tê, khu công nghệ cao) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đôi với phân thu nhập tăng ứiêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng hoặc theo quỵ định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Vê mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể áp dụng đôi với phân thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng của các đơn vị căn cứ theo điêu kiện thực tê đáp ứng và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Tải Công văn 4311/TCT-CS

Công văn 4311/TCT-CS tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4310/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4310/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo