Công văn 4309/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/10/2015 8 phút đọc

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4309/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Kyoei Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4309/TCT-CS

Nội dung Công văn 4309/TCT-CS

Kính gửi: Công ty TNHH Kyoei Việt Nam

Trả lời công văn số 02/CV-2015 ngày 14/08/2015 của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đê nghị hướng dân về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động đâu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a, khoản 6, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“6. về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuât, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đâu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị đinh số 218/2013/NĐ- CP. ' '

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cổ định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộna thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu...”

Tại khoản 3, Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuât kinh doanh, phát sinh doanh thu kê từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp năm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp đôi với phân thu nhập tăng thêm do đâu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đã được Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn tại công văn số 23439/CT-HTr ngày 27/4/2015. Căn cứ điều kiện thực tế Công ty đáp ứng, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh năm 2013.

Tải Công văn 4309/TCT-CS

Công văn 4309/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4290/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4290/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo