Công văn 4313/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/10/2015 5 phút đọc

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4313/TCT-CS trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4313/TCT-CS

Nội dung Công văn 4313/TCT-CS

Kỉnh gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1759/CT-TTHT ngày 05/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về thuế GTGT của dịch vụ điều tra thống kê. về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngấy 18/6/2013 thì: '

“10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội”;

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phố biên, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo họp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%;

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên và công văn số 3385/BKHCN-TTKHCN ngày 14/9/2015 thì Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Nam Định tại công văn số 1759/CT-TTHT: dịch vụ điều tra thống kê (thu thập số liệu cung cấp cho khách hàng không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 10%.

Tải Công văn 4313/TCT-CS

Công văn 4313/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4312/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4312/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo