Công văn 4312/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/10/2015 6 phút đọc

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4312/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4312/TCT-CS

Nội dung Công văn 4312/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 389/CT-KT3 ngày 6/2/2015 của Cục Thuê tỉnh Thanh Hóa về nội dung xác định ưu đãi thuế TNDN đối với các lần điều chỉnh tăng vốn trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2012 của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Vê vấn đề này, trên cơ sở ý kiến của Bộ Ke hoạch và Đầu tư tại công văn số 5051/BKHĐT-QLKKT ngày 22/7/2015, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 5 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính bổ sung điểm e Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“e) Đổi với dự án đầu tư được cẩp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đãng kỷ đầu tư lân đâu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng kỷ sổ von đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiên độ thực hiện đầu tư, trường hợp các giai đoạn tiếp theo thực tế có thực hiện được coi là dự án thành phân của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nêu thực hiện theo tiên độ (trừ trường hợp bất khả kháng, khó khăn do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chỉnh của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn, bất khả kháng khác) thì các dự án thành phân của dự án đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại của dự án đâu tư lần đầu tính từ thời điếm dự án thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi.

Đổi với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà có thực hiện phân kỳ đâu tư như trường hợp nêu trên thì dự án thành phần được hưởng im đãi thuê theo mức iru đãi đang áp dụng đổi với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2014.

Thu nhập của các dự án thành phân của dự án đầu tư lần đầu trước ngày 01/01/2014 đã được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các vãn bản quy phạm pháp luật trước ngày 01/01/2014 thì không thực hiện điêu chỉnh lại các ưu đãi thuế đã được hưởng trước ngày 01/01/2014.

Tại công văn số 5051/BKHĐT-QLKKT ngày 22/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến:

Đối với trường hợp của dự án Nhà máy may Sakurai trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu đã dự kiến tăng vốn đầu tư nhưng chưa xác định số vốn tăng và mốc thời gian cụ thể thì chưa có đầy đủ cơ sở để xác định dự án thành phần theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Do đó, căn cứ quy định tại Điều 5 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và ý kiến của Bộ Ke hoạch và Đầu tư nêu trên, trường hợp của dự án Nhà máy may Sakurai trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu đã dự kiến tăng vốn đầu tư đế mở rộng quy mô, công suất cho các giai đoạn tiếp theo và hoàn thành trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, tuy nhiên Công ty chưa xác định số vốn tăng cụ thể và mốc thời gian tăng vốn thì chưa có đầy đủ cơ sở để xác định là dự án thành phần của dự án đầu tư ban đầu. Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 389/CT-KT3: các giai đoạn đầu tư theo các giấy phép đầu tư điều chỉnh là dự án đầu tư mở rộng. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ các quy định hiện hành có liên quan để hướng dẫn doanh nghiệp xác định mức ưu đãi thuế TNDN phù hợp.

Tải Công văn 4312/TCT-CS

Công văn 4312/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo