Công văn 4310/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/10/2015 6 phút đọc

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4310/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần gạch men VTC về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4310/TCT-CS

Nội dung Công văn 4310/TCT-CS

Kính gửi: Công ty cổ phần gạch men VTC

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 023/CV 2015-VTC ngày 25/8/2015 của Công ty CP Gạch men VTC về chuyển năm bắt đầu tính ưu đãi cho Dự án Đầu tư mở rộng từ 2014 sang 2015. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điêm băt đâu tính thời gian miên thuê, giảm thuế tính liên tục kế từ kỳ tính thuê đâu tiên doanh nghiệp bắt đâu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ sổ lô các kỳ tính thuê trước chuyến sang).

Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đâu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kỉnh doanh được hưởng ưu đãi thuê dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuê đôi với dự án đâu tư mới ngay kỳ tỉnh thuê đâu tiên đó hoặc đăng kỷ với cơ quan thuê thời gian bẳt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuê tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đãng kỷ thời gian ưu đãi thuê vào kỳ tính thuê tỉêp theo thì phải xác định sổ thuế phải nộp của kỳ tỉnh thuế đẩu tiên đế nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. ”

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ năm 2015 quy định:

“5. Bổ sung Khoản 8a Điều 18 Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC như sau: “8a. Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đâu tư của doanh nghiệp (bao gôm cả dự án đâu tư mới, dự án đẩu tư mở rộng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) cổ thời gian hoạt động sản xuât, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuê dưới 12 (mười hai) thảng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuê đôi vởỉ dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đãng kỷ với cơ quan thuê thời gian băt đâu được hưởng ưu đãi thuê từ kỳ tính thuê tỉêp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuê tiêp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên đế nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định

Căn cứ các quỵ định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 5566/CT-KT1 ngày 20/8/2015, cụ thể: Dự án đầu tư mở rộng trong năm 2014 có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 12 tháng không được lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư mở rộng từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đâu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian băt đâu được hưởng ưu đãi thuê từ kỳ tính thuê tiêp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định

Tải Công văn 4310/TCT-CS

Công văn 4310/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4309/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4309/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo