Công văn 4290/TCT-DNL của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 6 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4290/TCT-DNL trả lời Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT-Vinaphone về vấn đề vướng mắc về thực hiện hoá đơn điện tử.. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4290/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4290/TCT-DNL

Kính gửi: Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT-Vinaphone.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 102A/KHDN-QLDV&PTTT ngày 28/8/2015 của Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT-Vinaphone đề nghị hướng dẫn về việc lập hoá đơn điện tử (HĐĐT) có số dòng nhiều hơn một trang hoá đon của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: '

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

“3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông till được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đử và chưa bị thay đoi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiến thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. ”

Tại Khoản 1_ Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hoá đơn đối với trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn như sau:

Cục Thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tống sô trang của hóa đon đó).”

Căn cứ các quy định nêu trên, đế phù hợp với đặc thù của hoá đơn điện tử, trường họp chuyển đổi hoá đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều-hơn số dòng của một trang hoá đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường họp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn sô dòng của một trang hóa đơn, cụ thê:

Doanh nghiệp được thể hiện hoá đơn nhiều hơn một trang nếu ữên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đâu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y.” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số ừang của hóa đơn đó).

Tải Công văn 4290/TCT-DNL

Công văn 4290/TCT-DNL Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4287/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4287/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo