Điểm mới Nghị định số 114/2015/NĐ-CP năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/10/2015 6 phút đọc

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2015 nhằm sửa đổi một số quy định đối với các doanh nghiệp thuộc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại một số điểm mới Nghị định số 114/2015/NĐ-CP để các doanh nghiệp có thể thực hiện.

Toàn văn Nghị định 114/2015/NĐ-CP

Điểm mới Nghị định số 114/2015/NĐ-CP Điểm mới Nghị định số 114/2015/NĐ-CP năm 2015

1. Bổ sung: Đối tượng áp dụng quy định riêng cho khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất: bao gồm Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trước: Chỉ bao gồm doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Bỏ: Một số quy định về ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không được áp dụng cho khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Trước: Được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật

2. Bỏ: Điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan khi doanh nghiệp xây dựng hệ thống ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài

Trước: Phải áp ứng đủ điều kiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan

3. Bổ sung: Doanh nghiệp được mua nguyên vật liệu xây dựng tại nội địa cũng như các hàng hóa cho phép phục vụ cho công trình xây dựng, doanh nghiệp được mùa từ nội địa

Trước: Không quy định

4. Bổ sung: Một số trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua bán hàng hóa với khu vực khác trên lãnh thổ không phải là quan hệ xuất nhập khẩu: mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp (tại điều 3, Nghị định 114/2015/NĐ-CP) và các trường hợp doanh nghiệp không phải làm thủ tục như Bộ Tài Chính quy định

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản. Trước: Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.

5. Bổ sung: Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Trước: Không quy định

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4313/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4313/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo