Công văn 4267/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 8 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4267/TCT-CS trả lời Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4267/TCT-CS

Nội dung Công văn 4267/TCT-CS

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam.

(Địa chỉ: Lot A4, DI Road, Thành Thành Công, Quận Tràng Bảng, Tây Ninh, Việt Nam)

Trả lời công văn số KVN 15/007/ACC ngày 20/7/2015, công văn sổ 15/006/ACC ngày 30/6/2015 của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam về vướng mắc về hoá đem và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với giao dịch thuê và trả lại lô đất A13.9 có diện tích là 11.594,3 m2:

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngàỵ 31/3/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) quy định về xử lý đối với hoá đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hỏa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bản gạch chéo các liên và lưu giữ sổ hóa đơn lập sai.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hỏa, cung ứng dịch vụ, người bản và người mua đã kê khai thuê, sau đó phát hiện sai sót thì người bản và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận băng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điêu chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điểu chỉnh (tăng, giảm) số ỉượng hàng hoá, giả bản, thuế suât thuê giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn so..., kỷ hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điểu chỉnh, người bán và người mua kê khai điêu chỉnh doanh sô mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoả đơn điểu chỉnh không được ghi sô âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đổi với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thế thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. ”

Căn cứ điểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

“2.8. To chức, cả nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoả đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đỏ người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuât hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoả đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chât lượng, tiên thuê GTGT. ”

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam: Công tỵ CP KCN Thành Thành Công đã xữất hóa đơn GTGT toàn bộ tiền thuê lô đất AI3.9 cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam (thuê đất từ tháng 5/2010) sau đó đến tháng 7/2012 Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tích đất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số AI3.9 cho Công ty CP KCN Thành Thành Công để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 thì Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger phải lập hoá đơn GTGT ghi rõ trả lại diện tích đất 11.549,3 m2 tại ýị tn lô đất AI3.9 để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4, số tiền ghi trên hoá đơn này bằng tổng số tiền mà Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất hoá đơn cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger trừ đi giá trị tiền thuê đất mà Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

Sổ tiền thuế GTGT liên quan đến việc lập lại hoá đơn nêu trên, Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger được khấu trừ tương ứng với số thuế đầu vào của hoá đơn mà Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger.

(Nội dung này, Tổng cục Thuể đã có công văn số 3525/TCT-CS ngày 22/8/2014 trả lời Công ty CP Bourbon An Hoà (nay là Công ty CP KCN Thành Thành Công) và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh).

2. Đối với giao dịch thuê lô đất A7.2-4 có diện tích là 30.725,61 m2:

Công ty CP KCN Thành Thành Công có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT toàn bộ tiền thuê lô đất A7.2-4 có diện tích là 30.725,61 m2 để giao cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam theo mức giá đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đông. ,

3. về việc thanh toán bù trừ:

Việc thanh toán bù trừ tiền thuê lô đất AI3.9 thành tiền thanh toán cho lô đất A7.2-4 đã được quy định tại Hợp đồng thuê đất ký kết giữa Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger và Công ty CP KCN Thành Thành Công là quan hệ dân sự giữa các bên, vì vậy, mọi vấn đề chanh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuê.

4. về khoản tiền chênh lệch 561.308.930 đồng:

Ngày 4/11/2014, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã có công văn số 4155/TB-CT trả lời cụ thể cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Krager Việt Nam, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Tải Công văn 4267/TCT-CS

Công văn 4267/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4264/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4264/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo