Công văn 4275/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 4 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4275/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về hóa đơn điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4275/TCT-CS

Nội dung Công văn 4275/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6068/CT-AC ngày 10/7/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng hoá đơn điện tử của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

..5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hoá đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hoá đơn điện tử.”

Căn cứ khoản 2 Điều 4 và Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện của tổ chức khỏi tạo hoá đơn điện tử và nội dung của hoá đơn điện tử;

Căn cứ khoản 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011. của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và các Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai giai đoạn 2 bán vé điện tử bằng hình thức hoá đơn điện tử thì trước khi sử dụng hoá đơn điện tử, Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Chi nhánh phải lập Thông báo phát hành hóa đon điện tử gửi cơ quan thuê quản lý trực tiêp Công ty là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế các tỉnh, thành phố quản lý Chi nhánh.

Đe nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn thực hiện phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về hoá đơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh và đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết kịp thời

Tải Công văn 4275/TCT-CS

Công văn 4275/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4268/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4268/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo