Công văn 4264/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4264/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4264/TCT-CS

Công văn 4264/TCT-CS

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1125/CT-TTr ngày 22/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Probank vina. về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư như sau:

“d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp von), thành viên hợp danh hoặc người có sô vôn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trỏ là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có sổ vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điếm giải thế doanh nghiệp cũ đến thời điếm thành lập doanh nghiệp mới. ”

Tiết b4 Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cô phẩn hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người cổ sô vôn góp cao nhât đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có so von góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thế nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điếm giải thế doanh nghiệp cũ đến thời điếm thành lập doanh nghiệp mới. ”

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1125/CT-TTr ngày 22/06/2015 nêu trên, ông Shin Yong Wook là người đại diện theo pháp luật nhưng không phải thành viên góp vốn) của Công ty TNHH hai thành viên Wellbeing Food ngừng hoạt động, đóng mã số thuế ngày 02/12/2013. Công ty TNHH MTV Probank vina do ông Shin Yong Wook đăng ký thành lập, được Ban quản lý khu kinh tế Đung Quất cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 5/1/2013 và ông Lee Joon Hee là người đại diện theo pháp luật.

Căn cứ các quy định và báo cáo nêu trên, nếu Công ty TNHH MTV Probank vina có người đại diện theo pháp luật của Công ty không phải là người có sô vôn góp cao nhất thì Công ty TNHH MTV Probank vina không thuộc trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tải Công văn 4264/TCT-CS

Công văn 4264/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4258/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4258/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo