Công văn 4268/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4268/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu về vấn đề vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4268/TCT-CS

Nội dung Công văn 4268/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5427/CT-KTr2 ngày 12/08/2015 và công văn số 3616/CT-KTr2 ngày 04/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu về hoàn thuế GTGT. về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường họp không phải kê khai, nộp thuế, như sau:

“b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, họp nhất, sáp nhập, chuyển đối loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”

Căn cứ quy định trên và tài liệu gửi kèm, trường hợp theo Nghị quyết số 29/NQ-VNS ngày 3/12/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, tách Công ty Thép Miền Nam (MST 0100100047-004) tại tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là Chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP để thành lập Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam tại tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, đơn vị hạch toán độc lập do Tổng Công ty Thép Miền Nam-CTCP làm chủ sở hữu, Tông cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuê: khi điêu chuyên tài sản từ Công ty Thép Miền Nam sang Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam thì không phải xuất hóa đơn, phải có lệnh điều chuyên tài sản kèm theo bộ hô sơ nguôn gôc tài sản. Chi nhánh phải bàn giao toàn bộ sô thuê GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam để Công ty tiếp tục thực hiện kê khai khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu.

Tải Công văn 4268/TCT-CS

Công văn 4268/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4267/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4267/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo