Công văn 4046/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2015 4 phút đọc

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4046/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH HaNoi You Steel về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4046/TCT-KK

Nội dung Công văn 4046/TCT-KK

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

- Công ty TNHH HaNoi You Steel

Trả lời công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh báo cáo vướng mắc về xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Chương 5 (Xửphạt vi phạm hành chỉnh về hóa đơn) Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điều 15, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/20Í1/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 3, Khoản l(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 về việc báo cáo vướng mắc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với đề nghị xem xét, giải quyết để Công ty TNHH HaNoi You Steel được kê khai điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được hoàn thuế tương ứng với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng không lập hóa đem xuất khẩu mà lập hóa đơn giá trị gia tăng và số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thanh toán cho người bán.

Tải Công văn 4046/TCT-KK

Tải Công văn 4046/TCT-KK Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo