Công văn 4050/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2015 6 phút đọc

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4050/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên về vấn đề vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4050/TCT-KK

Nội dung Công văn 4050/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 2456/CT-KTT ngày 01/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty cổ phần Thủy điện Đá Đen, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT “7o chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã”;

Khoản 1, Điều 33, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định “7. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: a) Người nộp thuế có sổ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đổi với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tê (tiếu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tỉnh từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đổi với loại thuế phải quyêt toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định sổ thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế, b) Người nộp thuế có so tiên thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này). ”

Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bản và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bang vãn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán ỉập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn sổ..., kỷ hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đom điều chỉnh không được ghi sổ âm

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Bên bán) chuyển nhượng dự án đàu tư Nhà máy Thủy điện Đá Đen cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đá Đen (Bên mua) (Dự án đầu tư đã được ƯBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 36121000007 ngày 24/9/2007 và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 22021000057) thì Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với phần giá trị chuyển nhượng dự án đâu tư này.

Trường họp Bên bán đã kê khai số thuế GTGT theo hóa đơn xuất cho Bên mua thi bên bán, bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào tương ứng. số thuế bên bán đã nộp được coi là nộp

Tải Công văn 4050/TCT-KK

Tải Công văn 4050/TCT-KK Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4046/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4046/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo