Cho thuê nhà trọ đóng thuế thu nhập cá nhân 2%

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 9 phút đọc

Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác sẽ bị áp thuế TNCN 2%. (Tải về)

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số Cong-van-615_TCT-TNCN hướng dẫn Cục Thuế các địa phương về tỷ lệ thuế trên doanh thu đối với dịch vụ lưu trú, cho thuê tài sản, nhằm áp dụng thống nhất thuế suất đối với hai lĩnh vực trên.

Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, dịch vụ lưu trú áp dụng thuế suất thuế TNCN 2% bao gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch, khách vãng lai; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác.

Hoạt động cho thuê tài sản áp dụng thuế suất thuế TNCN 5% gồm: cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Theo đó, thuế suất thuế TNCN đối với dịch vụ lưu trú là 2%, cho thuê tài sản là 5%.

Đầu tháng 2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Do đó trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn, trên cơ sở hướng dẫn tại Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn như trên nhằm áp dụng thống nhất thuế suất đối với 2 lĩnh vực trên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Chi tiết nội dung văn bản:

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 615/TCT-TNCN V/v tỷ lệ thuế trên doanh thu đối với dịch vụ lưu trú, cho thuê tài sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, co hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Theo đó, thuế suất thuế TNCN đối với dịch vụ lưu trú là 2%, cho thuê tài sản là 5%.

Ngày 12/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn, Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất đối với 02 lĩnh vực trên nhằm thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như sau:

Tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam quy định:

"55: DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Ngành này gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác. Cũng tính vào ngành này hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tư. Có những đơn vị chỉ cung cấp cơ sở lưu trú, nhưng cũng có những đơn vị cung cấp cả cơ sở lưu trú dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện giải trí.

Loại trừ: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường trú, ví dụ cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại trong ngành bất động sản (ngành L (Hoạt động kinh doanh bất động sản)).

Căn cứ quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và Quyết định số 337/QĐ- BKH nêu trên thì

- Dịch vụ lưu trú áp dụng thuế suất thuế TNCN 2% bao gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch, khách vãng lai; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác.

- Hoạt động cho thuê tài sản áp dụng thuế suất thuế TNCN 5% gồm: cho thuê nhà đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết./

 
Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo BTC (để báo cáo); - Lãnh đạo Tổng Cục Thuế (để báo cáo); - Vụ Pháp chế; - Website Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn

   
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế

Cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo