Mẫu biên bản điều chỉnh sai sót

haivtca Tác giả haivtca 15/03/2015 4 phút đọc

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Do vậy, Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn khi viết sai tên, địa chỉ người mua hàng nhưng mã số thuế đúng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THUẾ CÔNG MINHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ..../BBĐCHĐ-ĐLTCM

Tp.Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2015

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty TNHh Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh, chúng tôi gồm có: Bên A: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh Do ông: Nguyễn Văn A, Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện. Địa chỉ: Căn số 605, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội. Điện thoại: 04 85 86 55 99; Email: [email protected] Mã số thuế: 0106123456. Bên B: ……………….. Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện. Địa chỉ: ……………….. Điện thoại: ……………; Email: ………………… Mã số thuế: …………….. Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau: - Ghi sai: + Nội dung:…………………………….. - Điều chỉnh ghi đúng: + Nội dung: …………………… Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Ký,ghi rõ họ tênKý,ghi rõ họ tên
   
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH
   
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Kế hoạch phát triển hệ thống Đại lý thuế

Kế hoạch phát triển hệ thống Đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Sự cần thiết, tầm quan trọng của đại lý thuế

Sự cần thiết, tầm quan trọng của đại lý thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo