Cách xử lý hóa đơn trong trường hợp ghi sai mã số thuế của người mua

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 3 phút đọc
Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Chương III, Điều 16, Khoản 2, Điểm b quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

“b) Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán ", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: ... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. "

Căn cứ vào quy định trên, Cục thuế thành phố Hà Nội đã có Công văn số 48838/CT-HTr hướng dẫn về việc xử lý đối với hóa đơn ghi sai mã số thuế như sau:

Trường hợp công ty đã lập hóa đơn giao cho người mua nhưng phát hiện trên hóa đơn ghi sai mã số thuế của người mua, nhưng không sai tên, địa chỉ của người mua, sai sót này không làm thay đổi đến số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất thì xử lý như sau:

+ Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản.

+ Người bán và người mua được sử dụng hóa đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

+ Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót về mã số thuế của người mua trên hóa đơn.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xứ lý đối với hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

Xứ lý đối với hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo