Hoá đơn năm 2013 có được kê khai năm 2014

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/11/2014 5 phút đọc

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có thể kê khai thiếu thuế hóa đầu vào trong năm của mình. Vậy Hoá đơn năm 2013 có được kê khai năm 2014

Thời hạn kê khai hoá đơn đầu vào từ năm 2014 được kê khai bổ sung bất cứ thời điểm nào trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp.

Thế những hoá đơn bỏ sót của năm 2013 thì có được kê khai vào bất cứ thời điểm nào trong năm 2014 khi chưa có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế hay không?

Vấn đề trên tổng cục thuế đã có Công văn số 3429/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc vè kê khai thuế như sau:

Theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC, tại Điều 14, Khoản 7, Điểm a quy định như sau:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.”

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, tại Điều 14, Điểm 8 quy định như sau:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Đối với các hóa đơn phát sinh kể từ 01/01/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 quy định về hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp có hoá đơn bỏ sót phát sinh trong năm 2013 trở về trước chưa kê khai thì doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 06/2012/TT-BTC vì vậy doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót doanh nghiệp được kê khai tối đa đến kỳ kê khai tháng 05/2014.

Những hoá đơn đầu vào bỏ sót từ chưa kê khai từ thời điểm 1/1/2014 thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí của xe đi mượn cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT

Chi phí của xe đi mượn cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo