Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2016 6 phút đọc

Trường hợp Doanh nghiệp có bán hàng kèm theo chiết khấu thương mại thì khi phát hiện sai sót sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Căn cứ khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012-khoản 22, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 cua Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT như sau:

Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại
Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

22. Giá tinh thuê đôi với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến

khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoa dịch vụ mà cơ sở kỉnh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh ảp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGTlà giá bán đã giảm, đa chiet khãu thương mại dành cho khách hàng. Trường hơp việc giảm giá bán chiết khau thương mại căn cứ vào sô lượng, doanh sô hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiêt khẩu của hànghoả đã bán được tỉnh điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoa, dich vụ cua lữn mua cuôỉ cùng hoặc kỳ tiêp Sữu. Trường hợp sô tiền giảm giá chiết khâu được lập khi kêt thúc chương trình (kỳ) giảm giả chiết khẩu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các sổ hoá đơn cần điều chỉnh số tiền, tiền thuế điều chinh. Căn cứ vào hóa đơn điêu chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh sổ mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

- Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của'Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phu hướng dân việc sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khach hang thi trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chìêt khâu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã cỏ thuế GTGT.

Nếu việc chỉểt khẩu thương mại căn cứ vào sổ ỉượng, doanh sổ hàng hoả dịch vụ thì sổ tiền chiết khâu của hàng hoá đã bán được tỉnh điều chỉnh trên hoá đởn bán hững hoa, dịch vụ cua ỉân muữ cuôỉ cùng hoặc kỳ tiêp Sữu. Trường hơp sổ tiền chiết khâu được lập khi kêt thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bản thì được ỉập hoá đơn đieu chinh kèm bảng kê các sồ hoá đơn cần điều chỉnh, sổ tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoả đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh sô mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp thực hiện chương trình chiết khấu thương mại căn cứ vào doanh sô hàng hoá thực tế mà nhà phân phối đạt được, khi kết thuc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán Công ty lập hoá đơn GTGT điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, sổ tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Doanh nghiệp và bên mua (nhà phân phối) phải kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Nếu bên mua không kịp thời kê khai, điêu chỉnh giảm sô thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo hoá đơn điều chỉnh của CDoanh nghiệp thì bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuê.

Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện chiết khấu bằng hàng hoá cho nhà phân phối thì khi bàn giao hàng hoá chiêt khâu cho nhà phân phối, Công ty phải lập hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế như đối với hoạt động bán hàng.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo