Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2016 6 phút đọc

Nếu doanh nghiệp có các khoản hỗ trợ thuê nhà ở nhà nhân viên thì khoản tiền này có được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

“ Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

Điêu 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty
Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

1. Trừ các khoản chỉ không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nêu đáp ứng đủ các điêu kiện sau:

ạ) Khoản chi thực tể phát sinh Hên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,

b) Khoản chỉ cỏ đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chỉ nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giả trị từ 20 triệu đông trở ỉêriị(gỉả đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải cổ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chỉ khỏrig được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê bao gôm:

2.5. Chi phí tiền thuê tài sần của cá nhân không cỏ đầy đủ hồ sơ; chứng từ dưới đây: .

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hổ sơ đế xác định chỉ phỉ được trừ ỉà hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiên thuê tài sản.

- Trường pịơp doanh nghiệp thuê tài sản của cả nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuê thay cho cá nhân thì hổ sơ đế xác định chi phỉ được trừ là hợp đông thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng,. thuê thu nhập cả nhân) và doanh nghiệp nộp thuê thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tỉnh vào chí phí được trừ tống sổ tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân. ”

2.6. Chỉ tiền ỉương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp doanh nghiệp kỷ hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghì khoản chỉ về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chỉ trả này cỏ tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoả đơn, chứng từ theo quy định thì được tỉnh vào chi phỉ được trừ khỉ xác định thu nhập chịu thuê thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định ừên:

- Trường hơp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà đo Công ty trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê thu nhập doanh nghiệp; Hồ sơ để xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê TNDN là họp đồng thuê nhà của cá nhân và chứng từ trả tiên thuê nhà theo quy định tại điểm 2.5 và điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:

- Đối với cá nhân có nhà cho Công ty thuê, tự nộp thuế đối với nghĩa vụ thuế cho thuê nhà của mình thì tại điểm 2.5 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế hiện hành không quy định phải cung cấp cho bên thuê nhà bản gốc (hoặc bản sao) chứng từ Tờ khai thuế và giấy nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo