Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo luật kế toán năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo luật kế toán năm 2015
Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo luật kế toán năm 2015

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

  • Báo cáo tình hình tài chính;
  • Báo cáo kết quả hoạt động;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  • Thuyết minh báo cáo tài chính;
  • Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
Xem thêm: Làm báo cáo tài chính cuối năm CAM KẾT và CHỊU TRÁCH NHIỆM

2. Việc lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:

  • Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó;
  • Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên;
  • Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do;
  • Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

3. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Tài chính quy định chi tiết về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo và công khai báo cáo tài chính.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Báo cáo tài chính, làm báo cáo tài chính, dịch vụ làm báo cáo tài chính
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo