Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 23/11/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015
Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Quy đinh về sửa chữa sổ kế toán

- Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

  • Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
  • Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
  • Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

- Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

- Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

- Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Sửa chữa sổ kế toán, cách sửa chữa sổ kế toán, nguyên tắc sửa chữa sổ kế toán, phương pháp sửa chữa sổ kế toán
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mở, ghi, khóa và lưu trữ sổ kế toán theo luật kế toán 2015

Mở, ghi, khóa và lưu trữ sổ kế toán theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo