Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 11 phút đọc

Trường hợp Doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì mức Xử phạt sẽ là bao nhiêu? Kèm theo đó, Doanh nghiệp có phải chịu thêm các hình thức khác cũng như việc điều chỉnh sổ sách phải thực hiện các công việc gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Tại Khoản 4, Điều. 108, Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “Đỉều ỉ 08. Người nộp thuế cỏ một trong các hành VI trôn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tien thuế théo quy định và bị phạt từ ỉ đến 3 lần số tiền thuế trốn: ...4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyễn liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế ỉàm giảm số tiền thuểphải nộp hoặc làm tăng sổ tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng sẻ tiền thuế được khấu trừ so tiền thuế được hoàn

Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp
Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 3, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa. đớn bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ:

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ỉà việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giả trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hỏa đơn của tẻ chức, cả nhân khác (trừ hóa đom do cơ quan thuếphát hành) để lập khỉ bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vẩn ngân sách.

9. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ỉà việc lập khổng hóa đơn; cho hoặc bán hỏa đơn chưa lập đế to chức, cá nhân khác lập khỉ bán hàng hóa, dịch vụ; cho hoặc bán hóa đơn đã ỉập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; ỉập hỏa đơn không ghỉđầy ;đủ các nội dung; ỉập hổa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hỏa đơn của hàng hóa, dịch vụ nấy để chứng mình cho hàng hóa, dịch vụ khác; dùng hóa đơn quay vòng khỉ vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.”

Tại Điều 20, Điều 21 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày/28/9/2010 của Bộ Tài chinh Hương dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (nêu ưên) quy định:

“ Điểu 20. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hoá đơn bắt hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoả đơn chưa có giả trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Ho á đơn giả ỉà ho á đơn được ỉn hoặc khởi tạo theo máu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc ìn, khởi tạo trùng sổ của cùng một kỷ hiệu hoá đơn.

Ho á đơn chưa có giả trị sử dụng là hoá đơn đã được tạo theo hưởng dân tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hoá đơn hêt giá trị sử dụng ỉà hoả đơn đã làm đủ thủ tục phát hành, nhung tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các ỉoạỉ hoá đơn bị mất sau khỉ đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ qũan thuế quản ỉỷ trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cả nhân đã ngừng sử dụng mã so thuế (còn gọi ỉà đóng mã sổ thuế).

Điều 21. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

1. Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn là việc lập khong hoá đon; cho hoặc bán hoá đơn chưa ỉập đế to chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hoá đơn đo cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm ỉập hóa đơn theo hướng dẫn iại Thông tư này); cho hoặc bản hoá đơn đã lập đế to chức, cá nhân khác hạch toári, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; ỉập hoá đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; ỉập hoá đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dung hoả đơn của hàng hoá, dịch vụ này đế chứng minh cho hàng hoá, dịch vụ khác.

2. Một sỗ trường hợp cụ thể được xác định ỉà sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

- Hóa đơn cỏ nội dung được ghì không cớ thực một phần hoặc toàn bộ.

- Sử dụng hoá đơn của tổ chửc, cẳ nhân khác đế bán ra, đế hợp thức hoậ hàng hoá dịch vụ mua vào không cỏ chửng từ hoặc hàng hỡá, dịẹh vụ hán ra để gian ỉận thuế, đề bán hàng hoả nhưng không kê khai nộp thuế.

-Sử dụng hoá đơn của tể chức, cả nhân khác để bán hấng hoá, dịch vụ, nhưng không kê khaị nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng ho á, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

- Hoả đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vịt hoặc sai lệch các tìêu thửc băt buộc giữa các liên của hoá đơn.

- Sử dụng hoá đem bán hàng hoá, dịch vụ mà cơ quan thuê, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác, đã kết ỉuận ỉà sử dụng bắt hợp pháp hóa đơn

- Tại Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (nêu trên) quy đinh:

“Điệu 23. Sử dụng hỏa đơn của người mua hàng.

1. Người mua đượe sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp ỉuật đê chứng minh quyên sử dụng, quyên sở hữu hàng hỏa, dịch vự; hưởng chê độ khuyến mại chế độ hậu mãi, xể sổ hoặc được bồi thường, thiệt hại thẻo quy

ỉ. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trổn, số thuế gian lận đối vói người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế tại điểm 1.3, i.4, Mục IIl Phần B Thông tu này) hoặc vi phạm lần thứ 2 mà có hai tình tiết giảm nhẹ trở ỉên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây: •

ỉ.3. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp đê hạch toán hàng.hỏa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu ừừ, sỗ thuế được hoàn ”

- Tại Khoản 3, Mục V, Phần B, Thông tư số 61/2007/TT-BTV ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính (nêu trên) quy định: Hóa đơn, chứng từ mua, bán, sử dung trong các trường hơp dưới đây đươc coi ỉà không hơppháp:

Mua, sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn của cơ sở kinh doanh khác để bản ra, để hóp thức hóa dich vu mua vào không cỏ chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra đê gian lận thuể, để bán hàng hóa nhung không kê khai nộp thuế. ”

Căn cứ theo các quy định trên, Doanh nghiệp sẽ phải bị loại bỏ hóa đơn bất hợp phát trong việc tính các chi phí cũng như thuế trên hóa đơn đó. Đồng thời Doanh nghiệp có thể sẽ bị xử phạt 1 lần tiền tính trên số thuế mà Doanh nghiệp gian lận từ những hóa đơn đó.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo