Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/06/2016 4 phút đọc

Nếu doanh nghiệp thưc hiện kinh doanh các hàng hóa xuất nhập khẩu và chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì trong những trường hợp nào thì Doanh nghiệp được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

Căn cứ Nghị địnbsố 108/2ÒỊ5/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnKhPtíàntì ÍTiột số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định:
Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa
Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa
+ Tại Điều 2 quy định về đối tường chịu thuế: 2. Đối tượng chịu thuế tiêu thự đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ỉà các sản phấm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộ lỉnh kiện đế lắp ráp các hàng hóa này." + Tại Điều 7 quy định về khấu trừ thuế: 2. Người nộp thuê tiêu thụ đặc biệt đỏi với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc bỉệt nhập khấu (trừ xăng các ỉoại) đươc khau trừ so thuế tiêu thu ãăc biêt đã nôp ở khâu nhâp khâu khỉ xác đinh so thuế tiêu thu đăc bỉêt phải nôp bản ra trong nước, số thuế tiêu thụ đặc bỉệt được khấu trừ tương ứng với so thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khấu chịu thuê tiêu thụ đặc biệt bán ra. Đỏi với so thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chỉ phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 3. Viêc khấu trừ tiền thuế tiêu thu đăc biêt đươc thưc hiên khỉ kê khai nôp thuế tiêu thu đãc biệt..." - Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định: Điều kiện khẩu trừ thùể TTĐB được quy định như sau: - Đối với trường hợp nhập khấu nguyên ỉỉệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB vả trường hợp nhập khau hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ đê ỉàm căn cử khấu trừ thuê TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khâu...
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo