Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 10 phút đọc

Nếu doanh nghiệp có kho hàng hóa trực thuộc tỉnh, địa phương khác và có nhu cầu xuất hóa đơn khi bán hàng cho khách hàng thì các thủ tục sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng được thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngàỵ 14/09/2015 của Chính Phủ quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng kỷ thuế

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng.
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng.

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đang ký thuế mà không thay đổi nội dung đãng ký kính doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đãng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt ưụ sở chỉnh

Nội dung Thông bảo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã sổ doanh nghiệp và ngấy cấp Giấy chứng nhận đãng ký kỉnh doanh, Gỉấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đẫng kỷ thuế. ”

- Căn cứ chỉ tiêu 16 trên tờ khai mẫu 01-ĐK-TCT về việc đăng ký thuế có hướng dẫn chi tiết như sau:

kho hàng trực thuộc không có chức năng kỉnh doanh: Nếu cỏ thì đánh dấu X vào ổ kho hàng trực thuộc ”,

- Căn cứ Phụ lục số 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hơp (kèm theoThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tải chính):

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điểu chuyến hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như cảc chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đế bán hoặc xuất điêu chuyến giữa các chỉ nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại ỉỷ bán đúng giá, hường hoa hồng, căn cứ vào phương thức tể chức kỉnh doanh và hạch toán kê toán, cơ sở cỏ thế lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để ỉàm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nòi' bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại ỉý theo quy định đôi với hàng hỏa xuât cho cơ sở ỉàm đại ỉý kèm theo Lệnh điêu động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chỉ nhánh, cửa hàng; cơ sở nhận ỉàm đại lý bản hàng khỉ bản hàng phải lập hỏa đơn theo quỵ định giao cho người mua, đông thời lập Bảng kê hàng hóa bản ra gửi về cơ sở có hàng hóa điêu chuyên hoặc cơ sở cỏ hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) đế cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chỉ nhảnh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại ỉỷ bán hàng.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng kỷ, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khau trừ, có thu mua hàng hóa ỉà nông, ỉâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chỉnh của cơ sở kinh doanh thì khỉ điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyến nội bộ, không sử dụng hỏa đơn GTGT.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng .dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật QiaảH lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định về việc khai thuế GTGT:

“...Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chỉnh thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hỉện khai thuê tập trung tại trụ sở chỉnh của người nộp thuế.

... Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lẳp đặt, bán hàng vãng ỉaỉ ngoại tỉnh và chuyên nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuôc trường hợp quy đỉnh tại điếm c, khoản ỉ Điều này, mà không thành lập đơn vị. trực thuộc tại địa phương câp tỉnh khác nơi người nộp thuế có ưụ sở chỉnh (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, ỉãp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản ỉỷ tại địa phương có hoạt động xây dựng, ỉắp đặt, bán hàng vãng ỉaỉ và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh...

Vỉ dụ 17: Công ty B cổ trụ sở tại TP. Hồ Chỉ Minh, có các kho hàng tại Hải Phòng,, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty c tại Htmg Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT hán hàng vãng ỉai tại địa phương nơi cỏ các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An)...".

Căn cứ các quy định trên:

- Đối với thủ tục mở kho hàng tại tỉnh khác: Doanh nghiệp có kho hàng trực thuộc tại tỉnh khác nơi Công ty đặt trụ sở chính thì Công ty gửi thông báo đên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

- về việc sử dụng hóa đơn của kho hàng:

+ Khi chuyển hàng hóa từ công ty về kho hàng, từ kho hàng xuất cho các khách hàng, Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điểm 2.6 Phụ Lục số 4 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Trường họp các đơn vị trực thuộc của cở sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lỗi kê khai sai phương pháp tính thuế.

Lỗi kê khai sai phương pháp tính thuế.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo