Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/05/2016 5 phút đọc

Đối với các doanh nghiệp phát hành hóa đơn lần đầu, thường lúng túng trước việc thời hạn sử dụng hóa đơn của đơn vị bắt đầu từ khi nào? Trường hợp doanh nghiệp gửi thành công cho cơ quan thuế thì khi nào doanh nghiệp được phép viết hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành
Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về phát hành hóa đơn của tố chức kinh doanh:

"Điều 9. Phát hành hóa đơn của tề chức kinh doanh

Tổ chức kỉnh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cap tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông bảo phát hành hóa đơn (mẫu so 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mâu cho cơ quan thuê quản ỉỷ trực tiêp.

Thông bảo phát hành hóa đơn và hóa đơn mâu phải được gửi đên cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khỉ tô chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kế từ ngày kỷ thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mâu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn đê bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp khỉ nhận được Thông báo phát hành do tô chức gửi đên, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03)ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải cỏ văn bản thông báo cho tô chức bỉêt. Tô chức cỏ trách nhiệm điểu chỉnh đế thông báo phát hành mới. ”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thông báo phát hành hóa đơn thì sau

  • Trong trường hợp nộp thông báo phát hành hóa đơn bằng bản cứng, Ngày sử dụng trên thông báo phải cách ngày cơ quan thuế nhận hồ sơ ít nhất 5 ngày
  • Trong trường hợp nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, Ngày sử dụng trên thông báo hải cách ngày cơ quan thuế thông báo nhận hồ sơ thành công nhận ít nhất 5 ngày

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán

Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo