Ủy quyền ký hóa đơn GTGT có đươc đóng dấu Công ty

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 6 phút đọc

Trường hợp Doanh nghiệp có nhiều bộ phận cũng như nhiều hóa đơn có thể ủy quyền cho các bộ phận đó ký trên hóa đơn. Tuy nhiên, khi đóng dấu thì được thực hiện thế nào? Giám đốc ký và đóng dấu chức danh, không đóng dấu tròn lên chữ ký? Những người được Giám đốc ủy quyền ký và đóng dấu chức danh, không đóng dấu tròn lên chữ ký? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Ủy quyền ký hóa đơn GTGT có đươc đóng dấu Công ty

Ủy quyền ký hóa đơn GTGT có đươc đóng dấu Công ty

Ủy quyền ký hóa đơn GTGT có đươc đóng dấu Công ty
Ủy quyền ký hóa đơn GTGT có đươc đóng dấu Công ty

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 và Khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán sổ 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định về việc lập và ký chứng từ kế toán;

Căn cứ Điểm 2.2 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/5/2002 của Bộ Công an hướng dẫn về quản lý và sử dụng con dấu: "2.2. Con dấu chỉ được đóng lên các văn bản, giấy tờ sau khi các văn bản, giấy tờ đỏ đã cỏ chữ kỷ của cấp cỏ thẩm quyển gôm: câp trưởng, cáp phó hoặc cấp dưới trực tiếp được ủy quyền của cơ quan, tổ chức đó; không được đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung, đóng dấu trước khi kỷ.

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/BTC-TT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau: “Tiêu thức “người bản hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không kỷ vào tiêu thức người bản hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiêp bán kỷ, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tỏ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”,

Từ căn cứ nêu trén, về nguyên tắc khi 'bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Bên bán phải lập hóa đơn giao cho khách hàng và phải phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn. Tại tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” thì thủ trưởng đon vị của Bên bán phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) đây đủ theo đúng quy định.

Nếu trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp đã làm thủ tục thông báo phát hành với cơ quan thuế có các tiêu thức “ Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đom vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” thì thực hiện như sau:

1. Giám đốc của doanh nghiệp ký trực tiếp vào tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì con dấu của doanh nghiệp được đóng trực tiếp tại tiêu thức này.

2. Trường họrp doanh nghiệp có nhiều bộ phận bán hàng nên Giám đốc của doanh nghiệp không trực tiếp ký vào chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị” mà ủy quyên cho người khác ký thay trên hóa đơn thì phải có giây ủy quyên theo đúng quy định của pháp luật dân sự. Trước khi người được ủy quyền ký tại chi tiêu

Thủ trưởng đơn vị” phải ghi rõ “TƯQ” trước tiêu thức “Thủ trưởng đom vị”, người được ủy quyền tại tiêu thức này, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp vào phía trên bên trái của tờ hóa đon.

Trường hợp, Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc, hoặc Trưởng các bộ phận, phòng ban ký, đóng dấu của doanh nghiệp trên hóa đcm và chịu trách nhiệm thay giám đôc khi lập hóa đom bán hàng, con dâu của đom vị được đóng trực tiếp tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”.

Khi lập hóa đơn, doanh nghiệp không được vừa đóng dấu vào phía trên bên trái của tờ hóa đom, vừa đóng dấu trực tiếp tại tiêu thức “Thủ trưởng đom vị”.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp của cơ quan thuế

Nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp của cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo