Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

haivtca Tác giả haivtca 07/04/2015 8 phút đọc

Đã thực hiện triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế. Thực hiện công văn số 235/TTg-KTTH ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH, ngày 31/12/2014 Tổng cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành số 5423/QCPH-BHXH-TCT (gọi chung là Quy chế). Nội dung chi tiết như sau:

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 768/TCT-TNCN V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 235/TTg-KTTH ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH, ngày 31/12/2014 Tổng cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành số 5423/QCPH-BHXH-TCT (gọi chung là Quy chế).

Quy chế được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là các khoản BHXH). Tổng cục Thuế hướng dẫn kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Quy chế như sau:

1. Tại Tổng cục Thuế

 • Phổ biến đến các đơn vị trực thuộc, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung quy định tại Quy chế.
 • Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) xây dựng quy trình cấp, sử dụng mã số thuế trong việc quản lý thu thuế và thu các khoản BHXH bắt buộc đối với tất cả các tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH (sau khi BHXH Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc sử dụng mã số thuế do cơ quan thuế cấp), Thực hiện trong năm 2015.
 • Phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện khảo sát hệ thống và cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam để xây dựng Đề cương nâng cấp hệ thống đáp ứng kết nối, trao đổi thông tin tự động với BHXH Việt Nam và cấp mã số thuế cho đơn vị nộp BHXH. Triển khai nâng cấp hệ thống trong năm 2016.
 • Xây dựng Quy trình trao đổi thông tin nêu tại Điều 4 của Quy chế.
 • Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập phải thanh tra, kiểm tra cho cơ quan BHXH Việt Nam.
 • Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan BHXH Việt Nam tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế thực hiện theo Quy trình trao đổi thông tin thống nhất giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam.

2. Tại Cục thuế

 • Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí trên địa bàn tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Quy chế để tổ chức trả thu nhập biết những lợi ích mà Quy chế mang lại.
 • Trên cơ sở Quy chế đã ký với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố, Cục thuế hướng dẫn Chi cục Thuế triển khai công tác phối hợp giữa Chi cục Thuế với cơ quan bảo hiểm cấp quận, huyện.
 • Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập sẽ thanh tra, kiểm tra cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp.
 • Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế.
 • Định kỳ hàng năm, Cục Thuế tổng hợp kết quả phối hợp công tác với cơ quan BHXH cùng cấp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp về Tổng cục Thuế trước ngày 31 tháng 12, trong đó nêu những nội dung đã triển khai trong năm, hiệu quả đạt được, vướng mắc phát sinh và đề xuất kiến nghị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện

Tải văn bản tại đây
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Sự kết hợp giữa cơ quan thuế và BHXH

Sự kết hợp giữa cơ quan thuế và BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo