Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/09/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và trách nhiệm khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế theo Thông tư 156 năm 2013 của Bộ tài chính như sau:

1. Trách nhim np h sơ khai thuế tiêu th đc bit cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiế

b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiế Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.

c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuấ

2. Khai thuế tiêu th đc bit

Có hai hình thức khai thuế tiêu thụ đặc biệt gồm:

- Khai theo tháng;

- Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

3. H sơ khai thuế tiêu th đc bit

- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư 156;

- Bảng kê hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư 156;

- Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư 156.

4. Vic khai thuế tiêu th đc bit

Để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 156.

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu số 01/TTĐB, Mẫu số 01-1/TTĐB, Mẫu số 01-2/TTĐB

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu số 01/CNKD -Tờ khai cá nhân kinh doanh

Mẫu số 01/CNKD -Tờ khai cá nhân kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo