Home » Tag Archives: Thông tư 156

Tag Archives: Thông tư 156

Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/BVMT, Mẫu số 02/BVMT theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/XOANO, Mẫu số 02/XOANO theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu …

Xem thêm »

Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-2/NTNN, Mẫu số 02-2/NTNN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: – Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ. – Trường hợp có nhiều …

Xem thêm »

Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-1/TBH-TB, Mẫu số 02-1/TBH-TB theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/TBH-TB, Mẫu số 01-1/TBH-TB theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 01-1/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-1/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/HKNN, Mẫu số 01-1/HKNN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 01/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/HKNN, Mẫu số 01/HKNN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TNKDCK, Mẫu số 01/TNKDCK theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »