Thưởng cho tập thể có chịu thuế TNCN không?

Có một số ban là kế toán có hỏi Đại lý thuế Công Minh về viêc thưởng cho tập thể đạt thành tích tốt trong lao động và làm việc thì có phải chịu thuế TNCN hay không? Khoản thưởng cho cá nhân thì tính tổng nhập chịu thuế TNCN cho cá nhân đó, nhưng thưởng cho tập thể (một nhóm cá nhân) thì tính như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về vấn đề này như sau:

thuong-tap-the

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán…”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể người lao động (Phòng) để sử dụng chung, không thưởng cho từng cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân. Trường hợp chi thưởng cho từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn: VTCA

Mời các bạn xem tiêp: Cách tính lương làm thêm giờ ban đêm mới nhất