Thuế suất trên hóa đơn viết sai so với quy định thì kê khai và xử lý thế nào khi cơ quan thuế phát hiện?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/07/2015 7 phút đọc

Doanh nghiệp bán hàng khi bán hàng hóa phải xác định được thuế suất của hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra. Nếu doanh nghiệp không xác định đúng được thuế suất nên viết sai thuế suất trên hóa đơn thì xử lý như thế nào?

Thuế suất trên hóa đơn viết sai so với quy định thì kê khai và xử lý thế nào
Thuế suất trên hóa đơn viết sai so với quy định thì kê khai và xử lý thế nào

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 5 quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

……

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.”

Như vậy theo quy định trên nếu doanh nghiệp viết sai thuế suất trên hóa đơn mà doanh nghiệp chưa tự điều chỉnh thì khi cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

- Trường hợp thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định:

+ Đối với doanh nghiệp bán: Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất ghi trên hóa đơn

+ Đối với doanh nghiệp mua: Phải kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

- Trường hợp thuế suất trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định:

+ Đối với doanh nghiệp bán: Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của văn bản pháp luật về thuế GTGT.

+ Đối với doanh nghiệp mua: Phải kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Trường hợp: Cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hoá đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN.

Mời các bạn xem thêm bài viết Không sử dụng hóa đơn bán ra có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Không sử dụng hóa đơn bán ra có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Không sử dụng hóa đơn bán ra có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo