Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 12/10/2015 12 phút đọc

Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính có đề cập đến Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí. Vậy cần có những thủ tục gì khi thông báo kết quả hủy hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn. Trong đó có một số nội dung:

Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn
Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

- Trình tự các bước thực hiện:

+ Bước 1:

 • Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng/kết quả hủy hóa đơn:

Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng

b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn.

d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo quy định.

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sau khi thực hiện hủy hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

 • Thông báo hủy/kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí:

Cơ quan thu phí, lệ phí có biên lai không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Sau khi thực hiện hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
 • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

 • Trường hợp (1), hồ sơ gồm:
 • Trường hợp (2), hồ sơ gồm:
  • Văn bản thông báo về việc hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí.
  • Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí, lệ phí.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Trường hợp (1):

+ Trường hợp (2): Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 153/2012/TT-BTC
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Những thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn, Thủ tục về thông báo quả hủy biên lai thu tiền phí, Thủ tục về thông báo quả hủy biên lai thu lệ phí,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo