Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN ở đâu?

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 8 phút đọc

Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN ở đâu? Cá nhân có nhiều khoản thu nhập thì phải tự đi quyết toán thuế TNCN. Vậy cá nhân khi đi quyết toán thuế thì sẽ quyết toán thuế TNCN ở đâu? Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế TNCN là ở đâu?

1. Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý

dia-diem-ca-nhan-quyet-toan-thue-tncn-o-dau

a. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. - Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam. b. Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. - Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. + Cá nhân nộp thuế khoán nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú kinh doanh - Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh + Cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú). + Cá nhân kinh doanh buôn chuyến thì nơi nộp hồ sơ khai thuế là nơi cá nhân đăng ký kinh doanh. + Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức nộp hồ sơ khai thuế thay tại cơ quan thuế quản lý tổ chức. - Cá nhân cho thuê tài sản + Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

2. Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo năm.

a. Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm. - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: + Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

  • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
  • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). - Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

b. Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh.

- Các khoản thu nhập từ kinh doanh theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì phải gộp chung với thu nhập từ tiền lương, tiền công để quyết toán thuế. - Theo quy định mới tại Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản thu nhập từ kinh doanh được tách riêng ra khỏi thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân kinh doanh không phải quyết toán đối với các khoản thu nhập này.

Từ khóa: nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn, nộp quyết toán thuế tncn, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ kinh doanh

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo