Công văn 4224/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 5 phút đọc

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4224/TCT-KK trả lời Cục thuế tỉnh Nam Định. về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4224/TCT-KK

Nội dung Công văn 4224/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4777/CT-KT3 ngày 10/6/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về chính sách thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế cho Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre và công văn số 402/DBT ngày 10/7/2015 của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre về việc giải trình nhân viên thu bán hàng các chi nhánh nộp tiền vào tài khoản Công ty mẹ. về vẩn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

- Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chỉnh quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

- Điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 129/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khẩu trừ thuế GTGT đầu vào;

- Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 129/2013/TT-BTC của Bộ Tài chinh quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Công ty mẹ). Tại Qui định số 368/QĐ-CTD ngày 22/7/2010 của Công ty CP Dược phấm Ben Tre về việc bán hàng, quản lý công nợ quy định trách nhiệm của bộ phận bán hàng: “thu tiền bản hàng nộp ngay vào tài khoản Công ty tại ngân hàng (trong tỉnh), tài khoản các chỉ nhánh tại ngân hàng (ngoài tỉnh) hoặc nộp cho thủ quỹ đơn vị bán hàng. Trường hợp đặc biệt phải nộp tiền vào ngân hàng sau khỉ thu tiền bản hàng nhưng không được quá 24 giờ”. Do vậy, trường hợp Chi nhánh mua hàng hoả là dược phấm từ Công ty mẹ, bán hàng, nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty mẹ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Ben Tre là chưa thực hiện đúng quy định nội bộ của Công ty mẹ và không thực hiện đúng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; đồng thời số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, đơn vị không được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải Công văn 4224/TCT-KK

Công văn 4224/TCT-KK Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo