Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 10 phút đọc

Có những thủ tục gì về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị mất, cháy hoặc hỏng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn Theo quyết định 2180/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn
Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1:

 • Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
 • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

 • Trường hợp (1), hồ sơ gồm:
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (Tải về Mẫu 3.9 tại đây)
  • Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh) (Tải về Mẫu 3.10 tại đây)
 • Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. (Tải về Mẫu 3.8 tại đây)

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết. - Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Trường hợp (1):
  • Đối với doanh nghiệp báo cáo hóa đơn hàng quý, di chuyển địa điểm, sát nhập, hợp nhất, chia, tách….
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. (Tải về Mẫu 3.9 tại đây)
  • Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).(Tải về Mẫu 3.10 tại đây)
 • Trường hợp (2): Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015
Mời các bạn xem tiếp một số bài viết: Từ khóa: Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn, Thủ tục báo cáo về cháy hóa đơn, Thủ tục về báo cáo hỏng hóa đơn,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo