Thứ tự thanh toán các khoản thuế nợ ngân sách nhà nước.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/09/2015 6 phút đọc

Doanh nghiệp đang có các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh thì thứ tự thanh toán các khoản thuế như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ quy định về cách thanh toán khi thực hiện nộp thuế như sau:

Thứ tự thanh toán các khoản thuế
Thứ tự thanh toán các khoản thuế

Quy định về thanh toán các khoản thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 29, Khoản 1 quy định về việc thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

“1. Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải ghi rõ trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo thứ tự thanh toán sau đây:

a) Tiền thuế nợ;

b) Tiền thuế truy thu;

c) Tiền chậm nộp;

d) Tiền thuế phát sinh;

đ) Tiền phạt.

Trường hợp trong cùng một thứ tự thanh toán có nhiều khoản phải nộp có thời hạn nộp khác nhau thì thực hiện theo trình tự thời hạn nộp thuế của khoản phải nộp, khoản nào có hạn nộp trước được thanh toán trước.”

Như vậy khi doanh nghiệp có các khoản thuế còn nợ nhà nước như tiền thuế còn nơ, tiền thuế truy thu, tiền thuế chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt chậm nộp thì doanh nghiệp thanh toán theo thứ tự sau đây:

- Tiền thuế nợ.

- Tiền thuế truy thu.

- Tiền thuế chậm nộp.

- Tiền thuế phát sinh.

- Tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ về việc thanh toán thuế

Trường hợp 1:

Nếu doanh nghiệp có các khoản tiền thuế nợ là 10 triệu, tiền thuế truy thu là 5 triệu. Doanh nghiệp nộp 13 triệu tiền thuế thì doanh nghiệp sẽ được tính là nộp tiền thuế còn nợ là 10 triệu và 3 triệu tiền thuế truy thu.

- Nếu trong cùng 1 thứ tự thanh toán có nhiều khoản phải nộp có thời hạn khác nhau ví dụ như doanh nghiệp có tiền thuế phát sinh trong kỳ nhưng thời hạn nộp thuế khác nhau thì tiền thuế phải nộp được thanh toán trước thì được thanh toán trước.

Trường hợp 2:

Trong tháng 1 năm 2015, doanh nghiệp có thuế GTGT phải nộp theo tháng là 10 triệu đồng, thuế môn bài phải nộp là 2 triệu đồng.

Doanh nghiệp nộp 10 triệu đồng vào NSNN mà không ghi rõ tiểu mục thì 10 triệu được ưu tiên thanh toán khoản thuế GTGT tháng 12/2015 là 10 triệu.

- Trường hợp người nộp thuế khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi cụ thể nội dung nộp tiền cho từng loại tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trên chứng từ nộp tiền thì cơ quan thuế thực hiện hạch toán theo đúng thứ tự thanh toán của tiểu mục đó.

- Trường hợp tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt đang trong thời gian giải quyết xóa nợ, hoặc điều chỉnh do sai sót của cơ quan thuế hoặc đã được gia hạn thì không thực hiện thanh toán.

Sau khi cơ quan thuế hoàn thành việc giải quyết xóa nợ, điều chỉnh do sai sót hoặc hết thời gian gia hạn thì tiếp tục thực hiện thanh toán theo thứ tự thanh toán các khoản thuế như quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết:

Tính ngày phạt chậm nộp thuế chậm nộp báo cáo thuế

Cách tính phạt chậm nộp thuế nhanh nhất năm 2015

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạch toán doanh thu chi phí từ chênh lệch tỷ giá năm 2015

Hạch toán doanh thu chi phí từ chênh lệch tỷ giá năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo