Hạch toán doanh thu chi phí từ chênh lệch tỷ giá năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 5 phút đọc

Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến ngoại tệ thường xuyên phát sinh các khoản doanh thu chiu phí từ chênh lệch tỷ giá do sự biến động của ngoại tê. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách hạc toán những khoản phát sinh đó sẽ được kế toán hạch trên báo cáo tài chính.

doanh thu tu chenh lech ty gia
doanh thu chi phí từ chênh lệch tỷ giá

Quy định doanh thu từ chênh lệch tỷ giá

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 2 sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 7, Thông tư 78/2014/TT-BTC thì có những chú ý sau:

Đối với các khoản nợ phải trả:

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ:

+ Nếu liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp nếu lãi đưa vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu lỗ đưa vào chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

+ Nếu không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp nếu phát sinh lãi tính vào thu nhập khác, nếu lỗ tính vào chi phí tài chính ( quy định cũ tại Thông tư 78/2014/TT-BTC thì nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh).

- Đánh giá lại các khoản nợ phải trả.

+ Nếu liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Nếu lãi đưa vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu lỗ đưa vào chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

+ Nếu không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp nếu phát sinh lãi tính vào thu nhập khác, nếu lỗ tính vào chi phí tài chính ( quy định cũ tại Thông tư 78/2014/TT-BTC thì nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh).

Đối với các khoản nợ phải thu.

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.

+ Nếu lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lưu ý: Các khoản đánh giá lại số dư cuối năm của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không tính vào thu nhập khác và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạn mức tiền ăn ca cho người lao động năm 2015

Hạn mức tiền ăn ca cho người lao động năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo