Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh khi nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/10/2015 5 phút đọc

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp và chi nhanh doanh nghiệp cùng sử dụng chung một mẫu hóa đơn. Khi đó, đơn vị nào sẽ phụ trách việc thông báo phát hành lượng hóa đơn đó. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh đối với doanh nghiệp như sau:

Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh

Quy định Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Tại Khoản 4 Điều 9 quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

“ 4. Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khỉ to chức kình doanh bắt đầu sử dụng hóa đon và ti'ong thời hạn mười (10) ngày, kế từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rồ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn đế bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tể chức kinh doanh khi gửi thông háo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đoi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kềm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh có sử dụng chung mâu hóa đơn của to chức nhưng khai thuế giá trị gỉa tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chì nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tố chức có các đơn .vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mâu hóa đơn của tố chức nhưng tố chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn. ”

Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn:

" L Nội dung bắt buộc trên hỏa đơn đã ỉập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

b) Ký hiệu mẫu số hoá đơn và kỷ hiệu hoá đơn.

...Ký hiệu mẫu sổ hoá đơn là thông tin thể hỉện ký hiệu tên loạỉ hoá đơn, số thứ tự mâu trong một loại hoá đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu).."

Kết luận

Theo đó, trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp thực hiện kê khai riêng so với kê khai thuế GTGT riêng cho đơn vị chi nhánh thì sẽ thực hiện thông báo phát hành hóa đơn riêng cho đơn vị của mình

Trường hợp, trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT cho đơn vị chi nhánh . Các chi nhánh, đơn vị không phải thực hiện báo phát hành hóa đơn riêng cho đơn vị của mình

Mời các bạn tham khảo một số bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo