Công văn 4283/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 9 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4283/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4283/TCT-CS

Nội dung Công văn 4283/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 907/CT-TTHT ngày 18/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn đối với vướng mắc về chính sách thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. về khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Japfa Comíeed Long An:

(i) về thuế TNDN:

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy đinh của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: ...

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:...

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tống công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

(ii) về thuế TNCN:

- Tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số lll/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với khoản tiền mua bảo hiếm nhân thọ cho người lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2015, doanh nghiệp có khoản chi mua bảo hiếm nhân thọ cho người lao động thì:

- về thuế TNDN: nếu khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao

động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. ’ ’ ...

- về thuế TNCN: khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Neu doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người lao động.

Đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An (gọi tắt là Công ty Japfa Long An), do công văn của Cục Thuế chưa nêu rõ thông tin liên quan đến hợp đồng lao động mà Công ty Japfa Long An ký với chuyên gia nước ngoài, hợp đồng giữa Công ty mẹ ở Vĩnh Phúc với Công ty Japfa Long An và không gửi kèm các tài liệu liên quan, vì vậy đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu ừên, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hô sơ, tài liệu cụ thê đê hướng dân đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

2. về trường họp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình:

Theo công văn của Cục Thuế trình bày thì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tâng Hòa Bình ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất nền) với Bà Tạ Thị Thanh Thủy và Công ty đã xuất hóa đơn thu tiền thanh toán đợt 1 của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nay, Bà Thủy không có nhu cầu sử dụng lô đất nền nên hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đât, do bà Thủy là đôi tượng không có hóa đơn nên khi trả lại lô đât nên Công ty lập biên bản và thu hồi hóa đơn đã lập để làm chứng từ nhận lại hàng nhưng Bà Thủy đã làm mất hóa đơn. Tuy nhiên, công văn của Cục Thuế chưa nêu rõ thời điểm doanh nghiệp bán hàng, thời điểm trả lại hàng, lý do cụ thể của việc trả lại hàng hóa, điều kiện cam kết của họp đồng mua bán về việc ừả lại hàng, việc kê khai thuế GTGT của doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tương ứng và xác định cụ thể việc bán hàng, trả lại hàng giữa hai bên và kê khai

Tải Công văn 4283/TCT-CS

Công văn 4283/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4282/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4282/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo